• 10 STY 18

  Warsztaty dot. dostosowaniu studiów podyplomowych od PRK

  Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone dostosowaniu studiów podyplomowych do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Warsztaty są skierowane do kierowników studiów podyplomowych obecnych i przyszłych. Warsztaty odbędą się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, w sali senatu US (budynek Rektoratu). Prezentacja z warsztatów prezentacja

  • 10 STY 18

  Prezentacja dot. studiów doktoranckich

  Prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów III stopnia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących studiów doktoranckich z dnia 30 stycznia 2017 r. Prezentacja ze spotkania

  • 10 STY 18

  Warsztaty dot. zmian w przepisach szkolnictwa wyższego

  Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym doskonalenia programów kształcenia i systemów jakości kształcenia zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce.    Obecność jednego przedstawiciela każdego wydziałowego i kierunkowego zespołu ds. jakości i programów kształcenia jest nie tylko mile widziana, ale wręcz obowiązkowa. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19 grudnia

  • 10 STY 18

  Prezentacja zmian w przepisach dot. kształcenia w szkolnictwie wyższym

  Prezentacja dla Senackiej Komisji ds. Kształcenia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia w szkolnictwie wyższym z dnia 17 października 2016 r. prezentacja

  • 10 STY 18

  Wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów US

  Wyniki monitorowania  KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO I  edycja badania prezentacja  – I edycja monitorowania              II edycja badania prezentacja  – II edycja monitorowania

  • 10 STY 18

  Warsztaty dot. Wydziałowych Punktów Informacyjnych

  Szanowni Państwo, W związku z koniecznością organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone tej procedurze i zadaniom WYDZIAŁOWYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH. Warsztaty są skierowanie do osób prowadzących Wydziałowe Punkty Informacyjne. Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2015 (piątek) o godz. 9.00 w małej sali Senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).

  • 10 STY 18

  Prezentacja dot. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

  Prezentacja dotycząca zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ze spotkania w dniu 13 października 2014 r. Prezentacja

  • 10 STY 18

  Warsztaty dot. ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów

  Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnich warsztatach zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone „Zasadom i trybowi przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych”. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za ankietyzację i wskazanych przez dziekanów pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za przeprowadzenie tego procesu na wydziale (§ 6

  • 10 STY 18

  Warsztaty dot. WYDZIAŁOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  Szanowni Państwo, w związku z prawnym obowiązkiem wdrażania WYDZIAŁOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu jest obowiązkowa). Warsztaty odbędą się 15 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali senatu

  • 10 STY 18

  Informacja dotycząca zarządzenia NR 7/2013

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2013 r. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wydał ZARZĄDZENIE NR 7/2013 w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania. Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

  • 10 STY 18

  Seminarium Bolońskie

  Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja 2013 r. (piątek), odbędzie się w naszej uczelni Seminarium Bolońskie, współorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński . Referaty przedstawią członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich.