Informacja o roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportów
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z Informacją o roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportów wydanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przejdź do informacji.

Instrukcja postępowania w sprawie zmian w programach oraz tworzenia nowych programów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 i następnych
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją postępowania w sprawie zmian w programach oraz tworzenia nowych programów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 i następnych pobierz instrukcję.

Uchwała nr 1 Uczelnianej Rady ds. Kształcenia z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Szczecińskim
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z uchwałą nr 1 Uczelnianej Rady ds. Kształcenia  z dnia 18 stycznia 2021 r. w prawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Szczecińskim pobierz uchwałę.

Zarządzenie w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim  pobierz zarządzenie; pobierz załącznik nr 1; pobierz załącznik nr 2; pobierz załącznik nr 3; pobierz załącznik nr 4; pobierz zarządzenie wraz z załącznikami wersja edytowalna docx.

Uchwała w przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z uchwałą nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 109/2020.

Warsztat dot. doskonalenia (zmian) programu studiów
Szanowni Państwo,
zapraszam na warsztaty dotyczące doskonalenia (zmian) programu studiów.
Warsztaty kierowane są do przewodniczących zespołów kierunków i kierowników sekcji ds. kształcenia.
Warsztaty odbędą się 7 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 13.00,  w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 7.02.2020 r.

Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z uchwałą nr 130/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Uchwała nr 130/2019

Warsztaty dot. wzorów nowej dokumentacji programów studiów
Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania programów studiów do nowych przepisów zapraszam na warsztaty poświęcone wzorom nowej dokumentacji programów studiów.
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 25 stycznia 2019 r. (piątek) w godz. 10.00 – 11.30/12.00  na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US, ul. Wielkopolska 15, sala nr 116 (aula), I piętro.
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 25.01.2019 r.

Warsztaty dot. dostosowania efektów uczenia się do charakterystyk PRK
Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji zapraszam na warsztaty poświęcone tej tematyce.
Warsztaty są skierowane do przede wszystkim do Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 11.30/12.00  w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓWPrezentacja 11.12.2018 r.

Warsztaty dot. dostosowaniu programów studiów do nowych przepisów
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zapraszam na warsztaty poświęcone dostosowaniu programów studiów do nowych przepisów. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie, Wydziałowych Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecności przynajmniej jednego przedstawiciela jest obowiązkowa) oraz do przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia.
Warsztaty odbędą się 9 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00, w sali Senatu US (budynek rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 09.11.18 r.

Warsztaty dot. dostosowaniu studiów podyplomowych do PRK
Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone dostosowaniu studiów podyplomowych do Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Warsztaty są skierowane do kierowników studiów podyplomowych obecnych i przyszłych.
Warsztaty odbędą się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, w sali senatu US (budynek Rektoratu).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW prezentacja

Prezentacja dot. studiów doktoranckich
Prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów III stopnia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących studiów doktoranckich z dnia 30 stycznia 2017 r.
Prezentacja ze spotkania

Warsztaty dot. zmian w przepisach szkolnictwa wyższego
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym doskonalenia programów kształcenia i systemów jakości kształcenia zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce.
Obecność jednego przedstawiciela każdego wydziałowego i kierunkowego zespołu ds. jakości i programów kształcenia jest nie tylko mile widziana, ale wręcz obowiązkowa.
Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19 grudnia 2016 r, o godz. 9.00 w sali senatu US (budynek rektoratu al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW doskonalenie programów

Prezentacja zmian w przepisach dot. kształcenia w szkolnictwie wyższym
Prezentacja dla Senackiej Komisji ds. Kształcenia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia w szkolnictwie wyższym z dnia 17 października 2016 r.
prezentacja

Wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów US
Wyniki monitorowania  KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
I  edycja badania prezentacja  – I edycja monitorowania             
II edycja badania prezentacja  – II edycja monitorowania

Warsztaty dot. Wydziałowych Punktów Informacyjnych
Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone tej procedurze i zadaniom WYDZIAŁOWYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH.
Warsztaty są skierowanie do osób prowadzących Wydziałowe Punkty Informacyjne.
Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2015 (piątek) o godz. 9.00 w małej sali Senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).

Warsztat dot. dostosowania profili i programów kształcenia do nowych przepisów
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone dostosowaniu profili i programów kształcenia studiów do nowych przepisów.
Warsztaty są skierowanie do przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia.
Warsztaty odbyły się 5 grudnia 2014 r. (piątek)
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW warsztaty 2014-12-05

Prezentacja dot. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Prezentacja dotycząca zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ze spotkania w dniu 13 października 2014 r.
Prezentacja

Warsztaty dot. ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów
Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnich warsztatach zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone „Zasadom i trybowi przeprowadzania ankiet oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych”.
Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za ankietyzację i wskazanych przez dziekanów pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za przeprowadzenie tego procesu na wydziale (§ 6 ust. 3 załącznika do uchwały 59/2013 Senatu US z dn. 29 IX 2013).
Warsztaty odbędą się 13 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali senatu US (budynek rektoratu al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW   prezentacja – ankietyzacja.ppt

Warsztaty dot. WYDZIAŁOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Szanowni Państwo,
w związku z prawnym obowiązkiem wdrażania WYDZIAŁOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce.
Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu jest obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 15 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22 a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW Prezentacja WSZJ – 2013-11-08.ppt

Warsztat dot. doskonalenia programów kształcenia
Szanowni Państwo,
w związku z prawnym obowiązkiem corocznego doskonalenia programów kształcenia zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce.
Obecność jednego przedstawiciela każdego Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia jest nie tylko mile widziana, ale wręcz obowiązkowa.
Warsztaty odbędą się w środę 8 maja o godzinie 11.00 w sali Senatu US (budynek rektoratu Al. Papieża Jana Pawła II 22a).

Informacja dotycząca zarządzenia NR 7/2013
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2013 r. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wydał ZARZĄDZENIE NR 7/2013 w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.
Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Seminarium Bolońskie
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja 2013 r. (piątek), odbędzie się w naszej uczelni Seminarium Bolońskie, współorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński. Referaty przedstawią członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z problematyką internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych, różnymi jej formami i narzędziami. Dlatego wprowadzeniem do tematu wiodącego seminarium będzie przedstawienie:
– funkcji uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie,
– misji uczelni i jej roli w kontekście potrzeby różnicowania się szkół wyższych,
– trzeciej misji uczelni i wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego.
Seminarium jest adresowane do:
 – przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację i jakość kształcenia,
– nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni,
– wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany,
– członków zespołów ds. jakości i programów kształcenia,
– wszystkich pracowników uczelni zainteresowanych tematyką spotkania.
Seminarium odbędzie się w Uniwersytecie Szczecińskim, przy ul. Wielkopolskiej 15 w sali 116 (aula I piętro).
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2013 r.za pośrednictwem strony internetowej www.ekspercibolonscy.org.pl
SEMINARIUM JEST BEZPŁATNE A UCZESTNICY POKRYWAJĄ JEDYNIE KOSZTY DOJAZDU