Biuro Jakości Kształcenia realizuje zadania w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania działań zmierzających do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, w szczególności w formie:

1. Opracowania projektów określających cele oraz strategię zapewnienia i doskonalenia kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, a także projektów procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia.

2. Monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów nauczania we współpracy z prorektorami ds. kształcenia i ds. studenckich oraz Działem Kształcenia.

3. Dokonywania okresowych analiz struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia.

4. Monitorowania zasobów służących procesowi dydaktycznemu (sale dydaktyczne, laboratoria, biblioteki itp.) oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich poziomu.

5. Opracowania projektów ankiet i procedur w zakresie:
a) wyrażania przez studentów i doktorantów opinii na temat jakości kształcenia i obsługi procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Szczecińskim,
b) wyrażania przez absolwentów opinii na temat przebiegu studiów oraz przydatności uzyskanej wiedzy,
c) samooceny jednostek organizacyjnych realizujących zadania dydaktyczne w zakresie kształcenia w danej jednostce.

6. Organizowania i nadzorowania przeprowadzanych badań i ocen.

7. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni danych wynikających z przeprowadzanych ankiet.

8. Współpraca z prorektorami ds. kształcenia i ds. studenckich, kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych zadań.

9. Opracowania stosownych raportów dla władz US.