UWAGA! Na podstawie § 50 załącznika do uchwały nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych nazwa zespołu uległa zmianie na Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

1. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US – przewodniczący
2. prof. dr hab. Anna Cedro
3. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
4. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
5. dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US
6. dr Katarzyna Dadańska
7. dr Dorota Rdzanek
8. mgr Izabela Osek – przedstawicielka doktorantów
9. Paweł Michalik – przedstawiciel studentów

 

Porządki obrad Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia w r. a. 2017/18:

I. Posiedzenie w dniu 17 listopada 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku zdrowie publiczne, I stopień od r.a. 2018/19.
2. Dyskusja nt. zmian w Regulaminie studiów.
3. Informacja nt. systemu do ankietyzacji.
4. Wolne wnioski.

II. Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, I stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
2. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, II stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
3. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, I stopień od r.a. 2018/19 na WT.
4. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, II stopień od r.a. 2018/19 na WT.
5. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku teologia, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki od r.a. 2018/19 na WT.
6. Zaopiniowanie pytań do ankiety oceny jakości kształcenia i oceny nauczyciela akademickiego.
7. Wolne wnioski.

III. Posiedzenie w dniu 9 lutego 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki na WMF od r.a. 2018/19.
2. Dyskusja nt. studiów inżynierskich drugiego stopnia.
3. Wolne wnioski.

IV. Posiedzenie w dniu 16 marca 2018 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z praktycznego na ogólnoakademicki na kierunku archeologia, studia pierwszego stopnia stacjonarne od r.a. 2018/19 na WH.
2. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny (studia dualne) na WH od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WH – nauki o polityce, I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – spec. doradztwo polityczne,
WH – pedagogika, II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – spec. pedagogika szkolna z elementami socjoterapii,
WH – bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne) zmiany powyżej 20%,
WH – bezpieczeństwo narodowe II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)  – zmiany powyżej 20%,
WH – pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) zmiany powyżej 20%.
4. Zaopiniowanie ankiety oceny studiów doktoranckich.
5. Wolne wnioski.

V. Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, studia drugiego stopnia inżynierskie, profil ogólnoakademicki na WB od r.a. 2018/19.
2. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku informatyka w biznesie studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki na WNEiZ od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku gospodarka nieruchomościami, profil praktyczny, studia pierwszego stopnia od r.a. 2018/19 na WNEiZ.
4. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WNEiZ – finanse i rachunkowość, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki spec. decyzje finansowe w MSP,
WZiEU – ekonomia, stacjonarne i niestacjonarne, I stopień profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo,
WZiEU – ekonomia, stacjonarne i niestacjonarne, II stopień profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo,
WZiEU+WKFiPZ – turystyka i rekreacja, stacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki –  spec. zarządzanie eventami sportowymi i turystycznymi,
WF – filologia spec. filologia romańska z językiem obcym do wyboru, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki  – zmiany powyżej 20%,
WH – pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki, zmiany powyżej 20%.
WNoZ – oceanografia, stacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki, zmiany powyżej 20%.
5. Koła Naukowe.
6. Wolne wnioski.

VI. posiedzenie w dniu 18 maja 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku gospodarka regionów nadmorskich, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki prowadzonego łącznie przez WZiEU, WB, WH i WPiA od r.a. 2018/19.
2. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki na WZiEU od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku logistyka studia inżynierskie, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki na WZiEU od r.a. 2018/19.
4. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WF – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki – spec. modelowanie komunikacji oraz zmiany powyżej 20%,
WF – filologia polska, II stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WF – filologia, spec. filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, I stopień profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WF – filologia, spec. przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, II stopień, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WZiEU – logistyka, I stopień studia inżynierskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, – spec. inżynieria systemów energetycznych oraz zmiany powyżej 20%,
WZiEU – logistyka, I stopień, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WZiEU – ekonomia, I stopień, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo.
5. Wolne wnioski.

 

Porządki obrad Uczelnianego Zespołu Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia w r. a. 2018/19:

I. posiedzenie w dniu 24 maja 2019 r.
I. Zaopiniowanie programu studiów nowych kierunków od r.a. 2019/20:
1. bałtyckie studia kulturowe – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, dyscyplina wiodąca –  literaturoznawstwo.
2. ekonomia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, niestacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
3. ekonomia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
4. familiologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – nauki socjologiczne, nauki teologiczne, pedagogika, psychologia, dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne.
5. familiologia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki teologiczne, psychologia, dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne.
6. filologia germańska z dodatkowym językiem obcym – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny językoznawstwo, literaturoznawstwo, dyscyplina wiodąca – językoznawstwo.
7. filologia hiszpańska – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – językoznawstwo, literaturoznawstwo, dyscyplina wiodąca – językoznawstwo.
8. filologia norweska – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarne, dyscypliny – językoznawstwo, literaturoznawstwo, dyscyplina wiodąca – językoznawstwo.
9. filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym – studia I stopnia, profil oigólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – językoznawstwo, literaturoznawstwo, dyscyplina wiodąca – językoznawstwo.
10. finanse i rachunkowość – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
11. finanse i rachunkowość – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
12. innowacyjne miasta i nowoczesne technologie – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, dyscyplina wiodąca- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
13. management instytucji publicznych i Public Relations – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji.
14. menedżer dziedzictwa kulturowego – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, dyscyplina wiodąca – historia.
15. media i cywilizacja – studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne [zmiana profilu] dyscypliny – historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplina wiodąca – historia.
16. nowoczesne technologie w międzynarodowych usługach przyszłości – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne dyscypliny – ekonomia i finanse. Gospodarka społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, dyscyplina wiodąca – geografia społęczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
17. przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – językoznawstwo, literaturoznawstwo, dyscyplina wiodąca – językoznawstwo.
18. turystyka i rekreacja – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zarządzaniu i jakości, dyscyplina wiodąca – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
19. turystyka i rekreacja – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zarządzaniu i jakości, dyscyplina wiodąca – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
20. zarządzanie – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości.
21. zarządzanie – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości.
22. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną – studia II stopnia, profil – praktyczny, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – pedagogika.
II. Zaopiniowanie programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
III. Wolne wnioski.

II. posiedzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.
I. Zaopiniowanie dostosowawczych programów studiów od r.a. 2019/20:
1. animacja kultury – studia I stopnia, profil praktyczny, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – pedagogika.
2. archeologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – archeologia.
3. archeologia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – archeologia.
4. bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o polityce i administracji (wiodąca), nauki o bezpieczeństwie.
5. bezpieczeństwo narodowe – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o polityce i administracji (wiodąca), nauki o bezpieczeństwie.
6. bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o polityce i administracji (wiodąca), nauki o bezpieczeństwie
7. bezpieczeństwo wewnętrzne – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o polityce i administracji (wiodąca), nauki o bezpieczeństwie.
8. diagnostyka sportowa – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscyplina – nauki o kulturze fizycznej.
9. filozofia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – filozofia.
10. filozofia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – filozofia.
11. kognitywistyka komunikacji – studia I stopnie, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – filozofia (wiodąca) językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.
12. kognitywistyka komunikacji – studia II stopnie, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – filozofia (wiodąca) językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.
13. lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – językoznawstwo (wiodąca), literaturoznawstwo.
14. psychologia – jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – psychologia.
15. studia pisarskie – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – literaturoznawstwo.
16. socjologia – studia I stopnia, profil ogolnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki socjologiczne.
17. socjologia – studia II stopnia, profil ogolnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki socjologiczne.
18. stosunki międzynarodowe – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – historia (wiodąca), ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne.
19. stosunki międzynarodowe – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – historia (wiodąca), ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne.
20. administracja – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki prawne.
21. administracja – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki prawne.
22. biologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
23. biologia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
24. biologiczne podstawy kryminalistyki – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
25. biotechnologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
26. biotechnologia – studia II stpnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
27. geologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki o Ziemi i środowisku.
28. geologia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki o Ziemi i środowisku.
29. genetyka i biologia eksperymentalna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
30. global communication – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – językoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii.
31. gospodarka nieruchomościami – studia I stopnia, profil praktyczny, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
32. gospodarka przestrzenna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarne, dyscyplina – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
33. media i cywilizacja – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarne, dyscyplina – historia (w), nauki o komunikacji społecznej i mediach.
34. mediacja międzykulturowa – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscypliny – filozofia (w), nauki socjologiczne.
35. mikrobiologia – studia I stopnia, profil ogólnoakadmeick, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
36. mikrobiologia – studia II stopnia, profil ogólnoakadmeick, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki biologiczne.
37. oceanografia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki o Ziemi i środowisku.
38. public management – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości (wiodąca), ekonomia i finanse.
39. przedsiębiorczość i inwestycje – studia I stopnia, profil praktyczny, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości.
40. rynek nieruchomości – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma studiów – stacjonarne, dyscyplina – ekonomia i finanse.
41. zdrowie publiczne – studia I stopnia, profil praktyczny, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej.
42. zdrowie publiczne – studia II stopnia, profil praktyczny, forma studiów – stacjonarne i niestacjonarne, dyscypliny – nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej.
II. wolne wnioski

Porządki obrad Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w r. a. 2019/20:

I. posiedzenie w dniu 13 listopada 2019 r.
1. Projekt uchwały w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2. Projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
3. Wolne wnioski.

II. posiedzenie w dniu 17 stycznia 2020 r.
I. Zaopiniowanie programu nowotworzonych studiów podyplomowych:
1. Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu (Wydział Nauk Społecznych).
2. Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca (Wydział Nauk Społecznych).
II. Projekt zarządzenia Rektora w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
III. Wolne wnioski.

III. posiedzenie w dniu 21 lutego 2020 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku diagnostyka sportowa, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia), od r.a. 2020/21.
2. Zaopiniowanie programu nowotworzonych studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień (Wydział Nauk Społecznych).
3. Projekt zarządzenia Rektora w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim.
4. Wolne wnioski.

IV. posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2020 r.
1. Zaopiniowanie programu studiów nowego kierunku animacja kultury, studia drugiego stopnia, profil praktyczny (Wydział Nauk Społecznych), od r.a. 2020/21.
2. Zaopiniowanie programu studiów nowego kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, od r.a. 2020/21.
3. Zaopiniowanie programu studiów nowego kierunku Social Sciences, (studia w języku angielskim) I stopień, profil ogólnoakademicki, od r.a. 2020/21.
4. Wolne wnioski.

V. posiedzenie w dniu 20 maja 2020 r.
I. Zaopiniowanie programu studiów nowego kierunku:
1. edukacja artystyczna, studia pierwszeg stopnia, profil praktyczny (Wydział Nauk Społecznych), od r.a. 2020/21.
2. prawo Internetu i ochrony informacji, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (Wydział Prawa i Administracji), od r.a. 2020/21.
3. prawo medyczne, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (Wydział Prawa i Administracji), od r.a. 2020/21.
4.  prawo służb mundurowych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (Wydział Prawa i Administracji), od r.a. 2020/21.
5. studia pisarskie, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (Wydział Humanistyczny), od r.a. 2020/21.
II. Zmiany w programach studiów:
1. administracja I stopień, profil ogólnoakademicki, (WPiA).
2. administracja II stopień, profil ogólnoakademicki (WPiA).
3. bezpieczeństwo narodowe II stopień, profil ogólnoakademicki.
4. bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień, profil ogólnoakademicki.
5. bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień, profil ogólnoakademicki.
6. ekonomiczno-prawny I stopień, profil ogólnoakademicki.
7. ekonomiczno-prawny II stopień, profil ogólnoakademicki.
8. familiologia I stopień, profil ogólnoakademicki.
9. filologia hiszpańska, I stopień, profil ogólnoakademicki.
10. filologia polska I stopień, profil ogólnoakademicki.
11. filologia polska II stopień, profil ogólnoakademicki.
12. filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopień, profil ogólnoakademicki.
13. fizyka I stopień, profil ogólnoakademicki.
14. geografia I stopień, profil ogólnoakademicki.
15. geografia II stopień, profil ogólnoakademciki.
16.Global Communication I stopień, profil ogólnoakademicki.
17.informatyka i ekonometria I stopień, profil ogólnoakademicki.
18.informatyka w biznesie I stopień profil ogólnoakademicki.
19. lingwistyka dla biznesu – przekład rosyjsko-polsko-niemiecki I stopień, profil ogólnoakademicki.
20. logistyka I stopień (lic.), profil ogólnoakademicki.
21. logistyka I stopień (inż.), profil ogólnoakademicki.
22. logistyka II stopień (mgr), profil ogólnoakademicki.
23. logistyka II stopień (mgr inż.), profil ogólnoakademicki.
24. matematyka I stopień, profil ogólnoakademicki.
25. media i cywilizacja I stopień, profil ogólnoakademicki.
26. nauki o polityce I stopień, profil ogólnoakademicki.
27. nauki o polityce II stopień, profil ogólnoakademicki.
28. oceanografia I stopień, profil ogólnoakademicki.
29. optyka okularowa I stopień, profil ogólnoakademicki.
30. pedagogika II stopień, profil ogólnoakademicki.
31. prawo (jsm), profil ogólnoakademicki.
32. przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II stopień, profil ogólnoakademicki.
33. rynek nieruchomości II stopień, profil ogólnoakademicki.
34. socjologia I stopień, profil ogólnoakademicki.
35. stosunki międzynarodowe I stopień, profil ogólnoakademicki.
36. wychowanie fizyczne I stopień, profil praktyczny.
37. wychowanie fizyczne II stopień, profil praktyczny.
38. zdrowie publiczne I stopień, profil praktyczny.
39. teologia (jsm), profil ogólnoakademicki.
III. Nowe studia podyplomowe:
1. Kierownictwo Duchowe, Wydział Teologiczny.
2. Ochrona Małoletnich w Kościele Katolickim, Wydział Teologiczny.
IV. Zmiana w programie studiów podyplomowych Geografia dla nauczycieli – dostosowanie do standardów nauczycielskich.

VI. posiedzenie w dniu 19 czerwca 2020 r.
I. Opiniowanie zmian w programach studiów I stopnia kierunku administracja, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne w związku z realizacją projektu NCBiR.
I. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa.
III. Opiniowanie zmian w programach studiów podyplomowych:
1.  Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca.
2. Podyplomowe Studia z Teologii.
3. Przygotowanie Pedagogiczne.
4. Teologiczno-katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli.
5. Wychowanie do Życia w Rodzinie z Elementami Edukacji Seksualnej.
6. Zarządzanie kryzysowe w regionie.