Tworzenie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia zostało zapoczątkowane utworzeniem Biura ds. Jakości Kształcenia oraz powołaniem przez Rektora Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w październiku 2009 roku (uchwała nr 46/2009 Senatu US z dnia 28 maja 2009 r.)

Następnym krokiem w tworzeniu uczelnianego systemu było powstanie struktury organizacyjnej w postaci rektorskich zespołów ds. jakości i programów kształcenia (zarządzenie nr 23/2011 Rektora US z dnia 18 kwietnia 2011). Kolejnym celem w tworzeniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia było przyjęcie przez Senat US uchwały wprowadzającej system (uchwała nr 90/2011 z dn. 24 listopada 2011 r.).

Obecnie struktura organizacyjna WSZJK (po zmianach w Statusie US) przedstawia się następująco:
a) uczelniany zespół ds. jakości kształcenia,
b) rady dydaktyczne wydziałów oraz Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej,
c) zespoły kierunków,
d) Akademickie Biuro Karier w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Działaniem WSZJK objęci są: studenci, słuchacze i doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu. Zakres działania systemu obejmuje w szczególności:
1. okresowe przeglądy i doskonalenie programów studiów,
2. ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
3. analizę warunków i trybu rekrutacji na studia,
4. monitorowanie karier zawodowych absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia,
5. zbieranie i wykorzystywanie opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów studiów,
6. procedury weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się,
7. analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk,
8. dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej.

Elementy składowe ww. działań jak i podmioty zobowiązane do ich realizacji zostały wskazane w załączniku do uchwały. Szczególnie istotne w działaniu WSZJK są badania prowadzone w formie ankiet, mające na celu uzyskanie opinii studentów, słuchaczy i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, opinii pracowników o warunkach kształcenia, opinii pracodawców o kompetencjach absolwentów. W tym celu został już zakupiony przez Uczelnię system i oprogramowanie do ankietowania.

Kolejnym elementem WSZJK jest obecnie Biuro Jakości Kształcenia, którego istotnym zadaniem jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia w US. Dział obsługuje Uczelniany Zespół oraz wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących systemu, monitoruje doświadczenia innych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia. Organizuje też szkolenia i seminaria dotyczące zagadnień jakości kształcenia. Dział uczestniczy również w przygotowaniu uczelnianego systemu badania warunków kształcenia w US oraz systemu ankietowania studentów.