Komunikat nr 3/2022 Prorektora ds. Kształcenia z dnia 30 marca 2022 r.


Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności 


Komunikat nr 2/2022 Prorektora ds. Kształcenia z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022


Zarządzenie nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 lutego 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022


Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia sposobu organizacji egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Szczecińskim


Komunikat nr 1/2022 Prorektora ds. Kształcenia z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Komunikat nr 8/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.


Zarządzenie 245/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Uwagi: uchylony


Zarządzenie nr 235/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Uwagi: traci moc Zarządzenie nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.


Zarządzenie nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022 

Uwagi: zmienione zarządzeniem nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 lutego 2022 r.


Komunikat 7/2021 Prorektora ds. Kształcenia z dnia 17 września 2021 r.
wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia zajęć terenowych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2


Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 1464


Zarządzenie nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmienione Zarządzeniem nr 245/2021 Rektora US z dnia 10.11.2021 r. Zmienione Zarządzeniem nr 8/2022 Rektora US z dnia 24 stycznia 2022 r.


Zarządzenie nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Uwagi: traci moc zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 2020 r.


Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiany w zarządzeniu nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 02 października 2020 r.; Utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2021 r.


Komunikat nr 6/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.
wytyczne w zakresie realizacji zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiana w zarządzeniu nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 363

Uwagi: wygaśnięcie aktu


Komunikat nr 5/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
wytyczne w zakresie realizacji zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie pandemii SARS-CoV-2


Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: traci moc zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 03 września 2020 r.


Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2021 poz. 159

Uwagi:
1) art. 30 wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;
3) art. 1 pkt 22-24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36 wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2021 r.;
5) art. 19 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.


Komunikat nr 4/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad i procedury przeprowadzania zaliczeń końcowych i egzaminów w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Komunikat nr 2/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 2020 r.
dotyczący realizacji praktyk zawodowych nienauczycielskich w okresie kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Szczecińskim


Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiana w Zarządzeniu nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 02 października 2020 r. Utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2021 r.


Komunikat nr 1/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dania 30 października 2020 r.
w sprawie realizacji praktyk nauczycielskich w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni wyższych i placówek oświatowych


Zarządzenie nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uwagi: zmiany w Zarządzeniu nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 roku Uchylone zarządzeniem nr 235/2021Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 października 2021 roku


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiany w Zarządzeniu nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 października 2020 r. Uchylone zarządzeniem nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 02 listopada 2020 r.


Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uwagi: zmiany w Zarządzeniu nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 roku uchylone Zarządzeniem nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.


Zarządzenie nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: Traci moc przepis § 1 lit. b Zarządzenia nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. Zmienione Zarządzeniem nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 października 2020 r. Zmienione Zarządzeniem nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 listopada 2020 r. Zmienione Zarządzeniem nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2021 r.; Utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2021 r.


Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 01 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiana w zarządzeniu nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 marca 2020 r. Utraciło moc na podstawie zarządzenia nr 119/2020 rektora US z z dn. 1.10.2020 r.


Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: utraciło moc na podstawie Zarządzenia nr 17/2021 Rektora US z dnia 28.01.2021 r.


Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmiany w zarządzeniu nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 maja 2020 r.


Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmienione Zarządzeniem nr 101/2020 Rektora US z dnia 27.08.2020 r. Zmienione Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora US z dnia 02.09.2020 r.


Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Uwagi: traci moc na podstawie zarządzenia nr 118/2021 Rektora US z dnia 07.06.2021 r.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Pismo okólne nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Pismo okólne nr 8/2020  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Pismo okólne nr 6/2020 
w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 marca 2020 roku


Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmienione zarządzeniem nr 57/2021 Rektora US z dnia 18.03.2021 r.


Pismo okólne nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie trybu i zasad wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Szczecińskim w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uwagi: zmienione Zarządzeniem nr 108/2020 Rektora US z dnia 9 września 2020 r.