OBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.

OBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem – pobierz zarządzenie; pobierz załącznik do zarządzenia.

NIEOBOWIĄZUJĄCA  – Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim – pobierz uchwałę.

NIEOBOWIĄZUJĄCA  – Zmiana uchwały nr 59/2013 – uchwała nr 166 z 22 grudnia 2016 r – pobierz uchwałę.

PREZENTACJA NT. ANKIETYZACJI z 20 stycznia 2020 r.
Zasady przeprowadzania ankiet oceny nauczyciela akademickiego przedstawianej przez studentów i doktorantów – pobierz prezentację.